Héraklész

Héraklész

Héraklész, aki Zeusznak egy halandó asszonnyal, Alkménével nemzett gyermeke, születésétől kezdve Héra ellenségeskedésének céltáblája volt. Héraklsz ereje és ügyessége mindenkiét felülmúlta. Egy konflktus során Héra őrültségi rohamot bocsátott az emberfeletti erővel rendelkező hősre, aki saját kezűleg végzett mindhárom gyermekével és testvérének is megölte két gyermekét.  Héra ezek után megvilágosította Héraklész elméjét. Héraklészt nagyon megviselte szörnyű tette, és Delphoiba indult, hogy magától Apollóntól kérjen tanácsot, hogyan szabadulhatna meg bűnétől. Az isten Püthián keresztül azt mondta, menjen el Mükéné királyához, Eurüsztheuszhoz, és szegődjön a szolgálatába tizenkét évre, és ha elvégez tíz feladatot, amit Eurüsztheusz határoz meg, akkor megtisztul a gyalázattól és bűntől, és elnyeri a halhatatlanságot.

 

Héraklész 1. munkája: a nemeai oroszlán elejtése

 

 

Heraklész első feladata a nemeai oroszlán legyőzése volt. Az oroszlán rettegésben tartotta Nemea környékét, és bőrét nem hatolhatatta át semmi, fegyver nem árthatott neki.  Mikor Héraklész először mérkőzött meg vele, összes harci eszköze - íja és nyilai, saját maga által vágott olivafa buzogánya és bronzkardja csődöt mondott. Bezavarta egy barlangba, amelynek két kijárata volt. Az egyik kijáratot eltorlaszolta, a másikon pedig behatolt. Elhajította mindet és puszta kézzel küldte földre az oroszlánt, karját lenyomta a torkán megfullasztva a fenevadat.

Az állatot megnyúzta, és a lenyúzott bőrt köpenyként magára öltötte, a felső állkapcsot pedig sisakként használta, így sebezhetetlenné vált.

 

Héraklész 2. munkája: A Lernai Hüdra elpusztítása

 

 

A sokfejű és kutyatestű Hüdrát először tüzes nyílzáporral próbálta előcsalogatni az odújából, egy platánfa gyökerei közül, amely az alvilág bejáratát jelképezte. Amikor a Hüdra előbújt, Heraklésznak a lélegzetét visszafojtva kellett harcolnia vele, mivel a szörny lehelete mérgező volt. A buzogánnyal nem sokra ment, ezért karddal kezdte a fejeket levagdosni, de minden levágott fej helyébe kettő nőtt. A harc közben egy óriási rákkal is fel kellett vennie a küzdelmet, ennek a páncélját összetörte. Ezután fáklyával égette ki a Hüdra nyaksebeit, így megtalálhatta, majd lecsaphatta a halhatatlan fejet is. Később nyilait a kimúlt állat epéjébe mártotta, amely halálos mérget tartalmazott.

 

Héraklész 3. munkája: A kerüneiai szarvasünő befogása

 

A harmadik feladata az volt, hogy élve befogja Artemisz istennő Kerüneiában élő aranyszarvú és rézlábú szarvasünőjét. Eurüsztheusz abban reménykedett, hogy Artemisz megharagszik Héraklészre. Az ünő a legóvatosabb állat volt az egész világon, és minden apró nesztől eliramodott, elfogását az is nehezítette, hogy rendkívül gyors volt. Kerek egy évig üldözte Héraklész, míg végül az Artemiszion-hegyen sikerült elfognia. Héraklész, hogy elkerülje az istennő haragját, engesztelésül gazdag áldozatot mutatott be, és az istennő megbocsátott neki.

 

Héraklész 4. munkája: Az erümanthoszi vadkan elfogása

 

 A vadkan Pszóphisz város környékét tartotta rettegésben, amikor lejött az Erümanthosz-hegyről és hatalmas agyarai halált hoztak emberre és állatra egyaránt. A vérengző vadat az erümanthoszi erdőkből a magas hegyekbe csalta, és ott egy óvatlan pillanatban belelökte egy hóval teli árokba. A vadkan teljesen kimerült, így Héraklész élve elfoghatta, megkötözte lábait és Mükénébe vitte. Eurüsztheuszt elfogta a rettegés a hatalmas állat láttán, félelmében egy hordóban (vázában) keresett menedéket, és onnan könyörgött Héraklésznak, hogy tűnjön el az állattal együtt Mükéné falai közül. Hálából egy sokkal kevésbé veszélyes feladatot választott neki.

 

Héraklész 5. munkája: Augeiász istállóinak a kitakarítása

 

Az ötödik feladatában ki kellett takarítania Augeiász istállóját egy nap alatt. Augeiasznak hatalmas csordája volt, istállóját pedig úgy elborította a szenny és a mocsok, hogy ennek emlékét ma szállóige őrzi, akkor pedig az egész Peloponnészoszt elborította a bűze. Héraklész nem árulta el neki, hogy kötelessége az istállót kitakarítani, ehelyett felajánlotta, hogy egy nap alatt kitakarítja az istállót, ha megkapja a csorda egy tizedét. Szinte lehetetlennek tűnt a feladat teljesítése, Augeiasz tehát beleegyezett a fogadásba. 

Héraklész Az állatokat kihajtotta egy közeli legelőre, majd a két közeli folyó melletti alapzatot áttörve a vizüket az istállóba vezette, hogy sodorjon el minden szennyet. A szennyvizet külön árokban vezette el. Este eltorlaszolta az árkot, visszaterelte az állatokat és jelentkezett jutalmáért. Augeiasz közben megtudta, hogy Héraklésznek amúgy is feladata volt kitakarítani az istállót, és megtagadta tőle a jutalmat. 

 

Héraklész 6. munkája: A sztümphaloszi madarak elűzése

 

Hatodik munkájaként azt kapta, hogy ölje meg a sztümphaloszi húsevő madarakat. Nevüket onnan kapták, hogy Arkádiában, Sztümphalosz város mellett a sztümphaliszi tavak környékén éltek, és nagy pusztulást hoztak a vidékre. Tollaik és karmaik is kemény rézből voltak, s tollaikat úgy lőtték ki a földre mint a puskagolyót. Az ellenük vívott harc szinte kilátástalan volt, mert azt, aki a földről lőtt rájuk, védhetetlen tollzáporral árasztották el. Héraklész ezért felmászott egy fára, ahonnan kereplővel riasztotta fel a madarakat, s mikor már körülötte keringtek, ekkor nyilaival támadt rájuk, és sorban lőtte le őket.

 

Héraklész 7. munkája: A krétai bika megfékezése

 

A hetedik próbája a vad krétai bika megszelídítése volt, ami Minósz királytól szökött meg. Ez volt a csorda legerősebb bikája, még maga Poszeidón küldte Minósznak, hogy áldozza fel tiszteletére. De a király nem akarta feláldozni, helyette egy saját bikát ajánlott föl az istennek. Poszeidón azonban észrevette a csalást. Először Pasziphaéra küldött őrületet, aki beleszeretett a bikába, így született Minótaurosz. Később a bikát is megvadította, amely fel-alá rohangált a szigeten, és közben mindent pusztított. Héraklész a földre birkózta a bikát, és erős fogásából nem engedve végül a bika feladta a harcot. Lecsillapodva a hátára vette Héraklészt és átvitte őt a Kréta és Argosz közötti tengeren.

 

Héraklész 8. munkája: Diomédész lovainak betörése

 

Eurüsztheusz nyolcadik parancsa az volt, hogy a hős hozza el élve Diomédész trák király négy emberevő lovát. Mielőtt odaért volna, megmentette Admétosz király nejét a haláltól, Thrákiában pedig úgy teljesítette a kitűzött feladatot, hogy Diomédészt saját lovai elé vetette eledelül, amitől azok megszelídültek. 

 

Héraklész 9. munkája: Hippolüté övének megszerzése

 

Eurüsztheusz kilencedik parancsa az volt, hogy Héraklész hozza el Hippolüté amazon királynő aranyövét. Az övet Árésztől kapták a harcos nők, hogy mindig a legkiválóbb viselje. 

Amikor hajójuk kikötött az amazonok földjén, Themiszkürában, maga a királynő ment megérdeklődni, mi járatban vannak. Noha a királynő hajlandó lett volna odaadni Héraklésznak az övet, Héra az amazonok között elhíresztelte, hogy Héraklész Hippolüté elrablására készül. Az amazonok megtámadták a hajót, mire Héraklész csapdát gyanított, és megölte Hippolütét. Az övet elvitte Mükénébe.

 

Héraklész 10. munkája: Gérüón gulyájának elrablása

 

Tizedik munkájaként el kellett hoznia a mükénéi udvarba a szörny Gérüón bíborszínű marhacsordáját Erütheia szigetéről. Eközben végigment az ismert világ nyugati felén és még azon is túl. Útközben – mivel a Nap nagyon erősen tűzött – nyilaival lövöldözte a Napot. Héliosz a nagy bátorsága miatt egy varázserejű aranyserleggel ajándékozta meg, ezzel kelt át az Ókeánoszon.

A szigetre érve tábort vert, de a marhacsorda éber őrzője, Orthosz, a kétfejű kutya észrevette és megtámadta. Héraklész agyonütötte, majd megölte a csordást is, és elhajtotta az állatokat. Gérüón hamarosan utolérte, de Héraklész lenyilazta. A csordát Héliosz serlegében hajózta Tartésszoszig, ahol visszaadta Héliosznak a serlegét, és gyalog ment tovább.

 

Héraklész 11. munkája: A Heszperiszek almáinak megszerzése

 

Tizenegyedik feladatában meg kellett szereznie a heszperiszek aranyalmáit, amelyet Ladón, a százfejű, halhatatlan sárkány őrzött. Az aranyalmák Gaia nászajándékai voltak Zeusznak, amikor Hérát feleségül vette. Héraklész elindult, és útközben sort kerített Prométheusz kiszabadítására.

Ladónnal még Héraklész sem mert megmérkőzni. Prométheusz tanácsára elment Atlaszhoz, aki a heszperiszek apja volt, és megkérte, hogy hozza ki neki az aranyalmákat, cserébe átveszi tőle az égbolt tartását, amíg vissza nem ér. Atlasz boldogan ki is hozta az almákat, de az égboltot már nem akarta visszavenni. Héraklész ezért azt kérte Atlasztól, hogy fogja meg egy pillanatra az égboltot, csak addig, amíg hoz egy párnát a vállaira, mert nagyon nyomja a teher. Atlasz beugrott Héraklész trükkjének, és visszavette az égboltot, ő pedig kereket oldott az almákkal. 

 

Héraklész 12. munkája: A Kerberosz felhurcolása az alvilágból

 

Tizenkettedik feladata szerint az alvilági három fejű kutyát, Kerberoszt kellett Mükénébe vinnie. Ehhez meg kellett találnia az Alvilág bejáratát. Ahhoz, hogy megkezdje utazását az alvilágba előbb el kellett mennie Eleusziszba, hogy Déméter megtisztítsa. Miután eleget tett a feltételeknek Athéné és Hermész segítségével alászállt az alvilágba. Az alvilági révész, Kháron átevez vele a Sztüx folyón, majd Héraklész megszabadította Aszkalaphosz nevű démont a szenvedéseitől. Ezt követően meg kellett küzdenie Hádész csordásával, Menoitésszel. 

Hádész beleegyezett, hogy elvigye Kerberoszt, de csak akkor, ha puszta kézzel győzi le. Héraklész ekkor beburkolózott a nemeai oroszlán sebezhetetlen bőrébe, megragadta az alvilág őrzőjének két fejét, és addig szorongatta, míg a harmadik fej is megadta magát. Kerberoszt felvitte Mükénébe, majd visszavitte az Alvilágba.

 

Héraklész megpróbáltatásai ezzel nem érnek véget. Utoljára Deianeirának tett szolgálatot azzal, hogy előbb alvilági kérőjétől Akhelóiosztól, majd Nesszosztól szabadította meg. Nesszosz, mikor Héraklész mérgezett nyilától haldoklott, rávette Heraklész feleségét, hogy az ő vérébe áztatott inget adja rá a hősre, azért, hogy az többé ne szeressen bele más nőbe. Mikor Héraklész a Kenaion-fokon áldozatra készült, felvette az inget, ami a meleg hatására beleitta magát a hős húsába. Héraklész ekkor érezte végzetét, fellépett a máglyára. Halandó része elpusztult, halhatatlan része felszállt az égbe. Fenn, az Olümposzon, Héra újraszüli, s ezzel vér szerinti fiává teszi Héraklészt, s hozzáadja Zeusztól való egyetlen leánygyermekét: Hébét, önmaga ifjonti énjét.

 

Forrás:

https://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/evilag/2004-ev/03/20070307130512875000000163.html

Wikipédia